Saradnici

Dr Nataša Milojević

Savetnik u Edukativno informacionom centru Zavoda za intelektualnu svojinu i konsultant Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu

Vrši dijagnostiku intelektualne svojine na osnovu rezultata istraživanja i inovativnih rešenja univerziteta, preduzeća i start-up kompanija, pruža savetodavne usluge u cilju komercijalizacije rezultata istraživanja, priprema stručno mišljenje o savremenosti odredjenih tehnologija i o vrednovanju tehnologije koja se pribavlja ili nudi.Konsultant je Centra za transfer tehnologije Univerziteta u Beogradu po pitanjima vezanih za dijagnostiku naučnoistraživačkog rada i zaštite intelektualne svojine u cilju komercijalizacije rezultata istraživanja na Univerzitetu

Vesna Filipović

Sudija Apelacionog suda u Beogradu

Dugogodišnja sudija u građanskoj, parničnoj materiji. Medijator i trener medijatora, mentor i predavač na Pravosudnoj akademiji. Autor brojnih stručnih radova i učesnik seminara i konferencija iz oblasti građanskog prava

Jelena Borovac

Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Počev od januara 1977. godine do danas obavlja poslove u sudstvu. Nakon pripravničkog staža i položenog pravosudnog ispita 1978.godina, bila je 6 godina stručni saradnik, potom sudija Opštinskog suda u Novom Sadu od 1984.godine, sudija Okružnog suda u Novom Sadu od 1995 i sudija Vrhovnog suda Srbije od 2003. godine, koju funkciju i sada obavlja. Sve protekle godine je radila građansku materiju

Dijana Montiljo Mihailović

Viši savetnik u Centru za podršku investicijama u Privrednoj komori Srbije

Bavi se praćenjem zakona koji uređuje ulaganja, državnu pomoć, podsticaje u poljoprivredi, industriji i uslugama kao i ostalih pravnih akata na temu podsticaja. Radila u Ministarstvu finansija kao Rukovodilac grupe za hartije od vrednosti i tržište kapitala šest godina. Bavila se tumačenjem, menjanjem i dopunjavanjem Zakona o tržištu kapitala, Zakona o investicionim fondovima, Zakona o deviznom poslovanju itd. Bavila se harmonizacijom domaćih propisa sa propisima EU i stručnim redigovanjem prevoda EU direktiva. Vršila je funkciju predsednika Skupštine i člana upravnog odbora Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti. Počela je karijeru kao broker, kasnije portfolio menadžer u nekoliko brokerskih kuća. Stručni je autor tekstova objavljivanih u časopisu “Zakoni i praksa” u izdanju Službenog glasnika, časopisu “Bankarstvo” u izdanju Udruženja banaka Srbije i časopisa “Instruktor za finansijska tržiišta”

Snežana Marjanović

Sudija Građanskog prvostepenog odeljenja Višeg suda u Beogradu

Sudija je građanskog prvostepenog odeljenja Višeg suda u Beogradu i član Nacionalne mreže sudija za primenu evropskih standarda sudske zaštite i ljudskih prava u RS. Mentor je i predavač polaznicima početne obuke sudija pri Pravosudnoj akademiji i predavač u obukama sudija za primenu Zakona o pravničnom postupku. Kao koautor je učestvovala u izradi Priručnika za primenu Zakona o parničnom postupku. Objavila je više članaka iz oblasti građanskog materijalnog i procesnog prava.

Dušan Ljubičić

Poreski savetnik u Poreskoj upravi Republike Srbije

Poreski savetnik sa 32 godine radnog iskustva u Poreskoj upravi RS na rukovodećim pozicijama. Poznavalac svih poreskih oblika i poreskog postupka.

Biserka Živanović

Sudija Vrhovnog kasacionog suda

Snežana Kolaković - Peurača

Nacionalna služba za zapošljavanje

dr Mario Reljanović

Naučni saradnik Institut za uporedno pravo

Zorica Gulas

šef Odseka za autorska i srodna prava Zavoda za intelektualnu svojinu

Snežana Nekvasil

Nacionalna služba za zapošljavanje