Novine u radnopravnom zakonodavstvu u 2020. godini

TEME SAVETOVANJA

REŠAVANJE RADNIH SPOROVA I AKTUELNA SUDSKA PRAKSA

NOVI ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU

NOVINE U ZAPOŠLJAVANJU STRANACA I DRUGA AKTUELNA PITANJA IZ PRAKSE NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

NOVI ZAKON O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

CENA

KOTIZACIJA
Rane uplate do 31.12.2019.
3.900 RSD
Uplate od 1.1.2020.
5.900 RSD

VEBINAR
3.900 RSD PROMO’

 

*U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 10% na ukupnu cenu.

Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

VREME I MESTO

29. januar, 2020. godine

Krunska 74 (Udruženje pravnika Srbije)

Beograd

11:00 časova

OBAVEZE ZA POSLODAVCE PO NOVOM ZAKONU O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU

PREDNOSTI I MANE ZAKONA O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU

NOVINE U ZAPOŠLJAVANJU STRANACA OD 1. JANUARA 2020. GODINE

Počev od 1. januara 2020. godine zapošljavanje stranaca ostvaruje se pod uslovom da stranac poseduje vizu za duži boravak po osnovu zapošljavanja ,odobren privremeni ili stalni boravak i dozvolu za rad. SAZNAJTE Kakve pogodnosti ova novina donosi za poslodavca, a kakve za stranca?

NEKA SPORNA PITANJA U OSTVARIVANJU PRAVA NA NOVČANU NAKNADU

Učesnicima će takođe biti ukazano na neka pitanja ostvarivanja prava na novčanu naknadu koja su se u praksi pokazala kao sporna. Prvenstvo na značaj pravilnog i blagovremenog podnošenja JP u CROSO, uticaj volje ili krivice na ostvarivanje prava, uslove za ostvarivanje prava na novčanu naknadu do penzije, izračunavanje visine novčane naknade, zaštite trudnica i porodilja.

Program savetovanja će biti uskoro objavljen,a neka od pitanja koja će biti obrađena su:

Na koji način će NSZ preuzimati podatke od DKP-a o odobrenim vizama

Postupak izdavanja dozvola za rad na osnovu vize za duži boravak po osnovu zapošljavanja.

• Da li se ova izmena odnosi na sve vrste dozvola za rad?

Šta je potrebno da zna poslodavac koji aplicira za radnu dozvolu za zapošljavanje (test tržišta rada , pravni osnovi angažovanja stranaca koji zahtevaju pribavljanje dozvole za rad , promena radnog mesta stranca u toku trajanja dozvole za rad, rad stranca na više različitih radnih pozicija , produžetak dozvole za rad).

• U čemu je razlika između radne dozvole za upućena lica i radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva?

• Kada se podnosi zahtev za izdavanje dozvole za upućena lica, a kada za kretanje u okviru privrednog društva?

• Za koji vremenski period se može izdati radna dozvola za upućena lica ,a za koji radna dozvola za kretanje?

• Međudržavni sporazum kao osnov izdavanja dozvole za upućena lica za period preko godinu dana.

• Kako izgleda procedura i ko pribavlja saglasnosti za produžetak?

• Produženje dozvole za upućena lica i dozvole za kretanje u okviru privrednog društva na osnovu mišljenja ministarstva nadležnog za delatnost poslodavca i saglasnosti ministarstva rada (uslovi i postupak)

• U kojim slučajevima ne postoji obaveza pribavljanja dozvole za rad, odnosno pod kojim uslovima je stranac odnosno poslodavac oslobođen pribavljanja dozvole za rad.

• Od kakvog je značaja pravilno šifriranje osnova prestanka osiguranja i pravo na novčanu naknadu

• Koliko ponovo treba biti osiguran zaposleni kome radni  odnos prestane njegovom voljom ili krivicom

• Ko može ostvariti pravo na novčanu naknadu do penzije

• Da li NSZ isplaćuje naknadu po osnovu trudničkog bolovanja, porodiljskog odsustva i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta

• Kako se izračunava visina novčane naknade (parametri)

• Podnošenje Jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje u CROSO sa osvrtom na prijavu prestanka osiguranja

PRIJAVA