Održane edukacije

22. novembar 2019. godine - Izmene Zakona o PDV i najnoviji podzakonski akti

Sredinom oktobra 2019. godine usvojeni su Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, novi Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji a u pripremi je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Pročitaj više…

15. novembar 2019. godine - Troškovi parničnog postupka

Na ovom skupu biće razmotrena sva aktuelna sporna pravna pitanja u vezi sa troškovima parničnog postupka.
Svaka (gotovo) sudska odluka u građanskoj materiji sadrži i odluku o troškovima parničnog posupka. Različita sudska praksa u pogledu dosuđivanja troškova postupka kako po pitanju osnova za dosuđivanje, tako i po pitanju visine istih zahteva posebnu pažnju radi razmatranja niza pitanja iz ove oblasti. Dana 01.01.2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je uveo neke novine po pitanju prava na troškove postupka i trenutak nastanka obaveze plaćanja sudskih taksi, što je takođe u praksi dovelo do različitih zahteva stranaka i različitih sudskih odluka. Pročitaj više…

20. septembar 2019. godine - Najnovije izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 54/2019) stupio je nasnagu 3.avgusta 2019.godine a počinje sa primenom 1.januara 2020. godine. Pročitaj više…

15. jun 2019. godine - Pravilna primena Zakona o parničnom postupku kroz sudsku praksu

Sudije Apelacionog suda u Beogradu i Vrhovnog kasaciong suda približiće učesnicima sve one nedoumice i greške koje se javljaju tokom parničnog postupka, kako u fazi sastavljanja tužbe, tako i tokom odgovora na tužbu, predlaganja i izvođenja dokaza sve do redovnih i vanrednih pravnih lekova. Čest je slučaj gubitka spora usled procesne ili materijalne greške učinjene od strane stanaka u postupku. Upoznajte se sa pravima i dužnostima stranaka u postupku kao i sa najčešćim greškama u pravlinoj primeni parničnih pravila i uvećajte šanse za pozitivan ishod spora. Pročitaj više…