Troškovi parničnog postupka

OPIS - DETALJI PREDAVANJA

Na ovom skupu biće razmotrena sva aktuelna sporna pravna pitanja u vezi sa troškovima parničnog postupka.
Svaka (gotovo) sudska odluka u građanskoj materiji sadrži i odluku o troškovima parničnog posupka. Različita sudska praksa u pogledu dosuđivanja troškova postupka kako po pitanju osnova za dosuđivanje, tako i po pitanju visine istih zahteva posebnu pažnju radi razmatranja niza pitanja iz ove oblasti. Dana 01.01.2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je uveo neke novine po pitanju prava na troškove postupka i trenutak nastanka obaveze plaćanja sudskih taksi, što je takođe u praksi dovelo do različitih zahteva stranaka i različitih sudskih odluka.

Učesncima će posebno biti ukazano na:

 • šta predstavlja pravilno postavljen (opredeljen) zahtev za troškovima parničnog postupka,
 • koji troškovi su potrebni i neophodni radi vođenja postupka,
 • troškovi postupka u situaciji delimičnog uspeha stranke u sporu u raznim vrstama zahteva
  (materijalna šteta, nematerijalna šteta, zahtev za utvrđenje, činidbu i dr.),
 • troškovi postupka više lica zastupanih od strane istog punomoćnika u slučaju delimičnog uspeha u sporu,
 • troškovi za sastav podneska (kao uslov) nastalog pre podnošenja tužbe,
 • sudske takse kao deo zahteva za naknadu troškova parničnog postupka,
 • VPS (vrednost predmeta spora) i sudske takse – pravo stranke,
 • član 9 st. 6 Zakona o sudskim taksama (vremensko važenje zakona),
 • sve o zahtevu za kamatu na troškove parničnog postupka
  (u kom slučaju stranka ima pravo na kamatu, od kad stranci pripada pravo, kao poseban zahtev…),
 • troškovi postupka u visini troškova advokata uvećani za iznos PDV,
 • sve o prinudnoj naplati takse.

PROGRAM (RASPORED)

09:30 – 10:00 – Registracija učesnika

10:00 – 11:15 – Predavanje 1. deo

 • Prednost zahteva za naknadu troškova parničnog postupka
 • Odmeravanje (priznavanje) troškova postupka
 • Delimičan uspeh u sporu

11:15 – 11:45 – Kafe pauza

11:45 – 13:00 – Predavanje 2. deo

 • Kamata na troškove postupka
 • Troškovi postupka advokata uvećani za PDV
 • Troškovi postupka u SMV – srazmernost

13:00 – 13:15 – Pauza

13:15 – 14:15 – Predavanje 3. deo

 • Primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama (član 9. stav. 6 Zakona)
 • Specifične situacije i primeri prakse
 • Prinudna naplata takse i zastarelost

14:15 – 14:30 – Pauza

14:30 – 15:00 – Predavanje 4. deo

 • Pravni lek protiv naloga za taksu
 • Troškovi privremenog zastupnika
 • OslobaĎanje od troškova postupka

15:00 – 15:30 – Pitanja i odgovori, diskusija

16:00 – Završetak savetovanja

PREDAVAČI:

 • Vesna Filipović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
 • Snežana Marjanović, sudija Višeg suda u Beogradu

VREME I MESTO (LOKACIJA PREDAVANJA)

15. novembar, 2019. godine

Institut za uporedno pravo

Terazije 41, Beograd

10:00 časova

CENA

KOTIZACIJA
4,900 RSD PROMO
11,900 RSD REDOVNA CENA

VEBINAR
3,900 RSD PROMO
7,900 RSD REDOVNA CENA

*U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 25% na ukupnu cenu.

Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

PREDAVAČI

Vesna Filipović

Sudija Apelacionog suda u Beogradu

Svežana Marjanović

Sudija Višeg suda u Beogradu

PRIJAVA

[contact-form-7 404 "Not Found"]