Opis

Detalji predavanja

Na ovom skupu biće razmotrena sva aktuelna sporna pravna pitanja u vezi sa troškovima parničnog postupka.
Svaka(gotovo) sudska odluka u građanskoj materiji sadrži i odluku o troškovima parničnog posupka. Različita sudska praksa u pogledu dosuđivanja troškova postupka kako po pitanju osnova za dosuđivanje, tako i po pitanju visine istih zahteva posebnu pažnju radi razmatranja niza pitanja iz ove oblasti. Dana 01.01.2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je uveo neke novine po pitanju prava na troškove postupka i trenutak nastanka obaveze plaćanja sudskih taksi, što je takođe u praksi dovelo do različitih zahteva stranaka i različitih sudskih odluka.
Učesncima će posebno biti ukazano na:
- šta predstavlja pravilno postavljen (opredeljen) zahtev za troškovima parničnog postupka,
- koji troškovi su potrebni i neophodni radi vođenja postupka,
- troškovi postupka u situaciji delimičnog uspeha stranke u sporu u raznim vrstama zahteva (materijalna šteta, nematerijalna šteta, zahtev za utvrđenje, činidbu i dr.),
- troškovi postupka više lica zastupanih od strane istog punomoćnika u slučaju delimičnog uspeha u sporu,
- troškovi za sastav podneska (kao uslov) nastalog pre podnošenja tužbe,
- sudske takse kao deo zahteva za naknadu troškova parničnog postupka,
- VPS (vrednost predmeta spora) i sudske takse – pravo stranke,
- član 9 st. 6 Zakona o sudskim taksama (vremensko važenje zakona),
- sve o zahtevu za kamatu na troškove parničnog postupka (u kom slučaju stranka ima pravo na kamatu, od kad stranci pripada pravo, kao poseban zahtev…),
- troškovi postupka u visini troškova advokata uvećani za iznos PDV,
- sve o prinudnoj naplati takse

Program

Raspored

Vreme i mesto

Lokacija predavanja

 • 27. septembar 2019. godine
 • Institut za uporedno pravo
 • Terazije 41, Beograd
 • 10:00 časova

Cena

 • KOTIZACIJA
 • 4,900 RSD PROMO
 • 11,900 RSD REDOVNA CENA
 • VEBINAR
 • 3,900 RSD PROMO
 • 7,900 RSD REDOVNA CENA
 • *U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 25% na ukupnu cenu.
  Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

Predavači