Opis

Detalji predavanja

Na ovom skupu biće razmotrena sva aktuelna sporna pravna pitanja u vezi sa troškovima parničnog postupka.
Svaka (gotovo) sudska odluka u građanskoj materiji sadrži i odluku o troškovima parničnog posupka. Različita sudska praksa u pogledu dosuđivanja troškova postupka kako po pitanju osnova za dosuđivanje, tako i po pitanju visine istih zahteva posebnu pažnju radi razmatranja niza pitanja iz ove oblasti. Dana 01.01.2019. godine stupio je na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama, koji je uveo neke novine po pitanju prava na troškove postupka i trenutak nastanka obaveze plaćanja sudskih taksi, što je takođe u praksi dovelo do različitih zahteva stranaka i različitih sudskih odluka.


Učesncima će posebno biti ukazano na:
- šta predstavlja pravilno postavljen (opredeljen) zahtev za troškovima parničnog postupka,
- koji troškovi su potrebni i neophodni radi vođenja postupka,
- troškovi postupka u situaciji delimičnog uspeha stranke u sporu u raznim vrstama zahteva
(materijalna šteta, nematerijalna šteta, zahtev za utvrđenje, činidbu i dr.),
- troškovi postupka više lica zastupanih od strane istog punomoćnika u slučaju delimičnog uspeha u sporu,
- troškovi za sastav podneska (kao uslov) nastalog pre podnošenja tužbe,
- sudske takse kao deo zahteva za naknadu troškova parničnog postupka,
- VPS (vrednost predmeta spora) i sudske takse – pravo stranke,
- član 9 st. 6 Zakona o sudskim taksama (vremensko važenje zakona),
- sve o zahtevu za kamatu na troškove parničnog postupka
(u kom slučaju stranka ima pravo na kamatu, od kad stranci pripada pravo, kao poseban zahtev…),
- troškovi postupka u visini troškova advokata uvećani za iznos PDV,
- sve o prinudnoj naplati takse.

Program

Raspored

TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA

15. novembar 2019

INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO, Terazije 41

PREUZMI PROGRAM
9.30 – 10.00 Registracija učesnika
10.00 – 11.15
 •  Urednost zahteva za naknadu troškova parničnog postupka
 •  Odmeravanje (priznavanje) troškova postupka
 •  Delimičan uspeh u sporu
11.15 – 11.45 Kafe pauza
11.45 do 13:00
 •  Kamata na troškove postupka
 •  Troškovi postupka advokata uvećani za PDV
 •  Troškovi postupka u SMV – srazmernost
13.00 do 13:15 Pauza
13:15 do 14.15
 •  Primena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudskim taksama (član 9. stav. 6 Zakona)
 •  Specifične situacije i primeri prakse
 •  Prinudna naplata takse i zastarelost
14:15 do 14: 30 Pauza
14.30– 15.00
 •  Pravni lek protiv naloga za taksu
 •  Troškovi privremenog zastupnika
 •  OslobaĎanje od troškova postupka
15:00 do 15:30 Pitanja i odgovori, diskusija
16:00
 • Završetak savetovanja

PREDAVAČI:

 • Vesna Filipović, sudija Apelacionog suda u Beogradu
 • Snežana Marjanović, sudija Višeg suda u Beogradu

TROŠKOVI PARNIČNOG POSTUPKA

15. novembar 2019.

INSTITUT ZA UPOREDNO PRAVO, Terazije 41

Vreme i mesto

Lokacija predavanja

 • 15. Novembar, 2019. godine
 • Institut za uporedno pravo
 • Terazije 41, Beograd
 • 10:00 časova

Cena

 • KOTIZACIJA
 • 4,900 RSD PROMO
 • 11,900 RSD REDOVNA CENA
 • VEBINAR
 • 3,900 RSD PROMO
 • 7,900 RSD REDOVNA CENA
 • *U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 25% na ukupnu cenu.
  Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

Predavači