Troškovi upravnog postupka i upravnog spora

VREME I MESTO
(LOKACIJA PREDAVANJA)

21.2.2020. godine

Institut za uporedno pravo, Terazije 41

Beograd

 

10:00 časova

CENA

KOTIZACIJA
Rane uplate do 21.1.2020.

3.900 RSD
Uplate od 21.1.2020.
5.900 RSD

*U slučaju prijave tri ili više učesnika od strane istog subjekta ostvaruje se popust od 10% na ukupnu cenu.

Kotizacija se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail po izvršenoj prijavi.

PREDAVAČI

Ruža Urošević

sudija Upravnog suda

Mirjana Stević – Kapus

sudija Upravnog suda

Tema savetovanja je pravo stranaka tužioca, tuženog i zainteresovanog lica na priznavanje i obračun sudskih troškova u upravnom sporu kao i uslovi za njihovo priznavanje shodnom primenom odredaba Zakona o parničnom postupku i Tarife o nagrada i naknadama troškova za rad advokata.

Posebno će biti ukazano na specifične pravne situacije u sporovima pokrenutim zbog ćutanja uprave koje su se pojavile u praksi Upravnog suda i povodom kojih su na sednicama svih sudija Upravnog suda zauzeti pravni stavovi u cilju ujednačenog postupanja suda u identičnim činjeničnim i pravnimsituacijama kao što su:

• odbijanje tužbe zbog ćutanja uprave kada je prvostepeni organ rešio po žalbi tužioca i novim rešenjem zamenio rešenje koje se žalbom pobija (pravni stav utvrđen na 71. sednici svih sudija Upravnog suda održanoj dana 04.04.2017. godine)
•  obustava postupka pokretnutog zbog ćutanja uprave i pravo na naknadu troškova upravnog spora (pravni stav utvrđen na 72. sednici svih sudija održanoj dana 27.06.2017. godine)
• pravo stranaka na naknadu troškova upravnog spora kada je tuženi u toku upravnog spora po tužbi zbog ćutanja uprave, naknadno doneo zahtevani akt protiv koga je tužilac novom posebnom tužbom pokrenuo upravni spor
(pravni stav utvrđen na 93. sednici svih sudija Upravnog suda održanoj dana 25.12.2019. godine)

Na savetovanju ćemo ukazati i na situaciju kada tužilac pre dostavljanja tužbe zbog ćutanja uprave na odgovor tuženom, podneskom obavesti sud da tužbu povlači u delu koji se odnosi na obavezivanje tuženog da odluči po žalbi tužioca, odnosno da obaveže tuženog da donese zahtevani akt ali da ostaje pri zahtevu za naknadu troškova upravnog spora, jer je u međuvremenu, nakon podnošenja tužbe tuženi organ doneo konačni upravni akt, kojim je udovoljio zahtevu tužioca.

Takođe je biće objašnjeno i stanovište Ustavnog suda izraženog u odluci Už-9130/2013 od
19.11.2013. godine o pravu stranke na zakonsku zateznu kamatu na troškove spora, kao i pravni stav usvojen na sednici Građanskog odeljenja VKS održanoj dana 05.07.2016. godine o pravu stranke na naknadu troškova na ime PDV-a za pruženu advokatsku uslugu i uslovima za ostvarivanje iste.

TROŠKOVI UPRAVNOG POSTUPKA

Zakonom o opštem upravnom postupku Službeni glasnik RS“ br. 18/2016 su po prvi put definisani troškovi upravnog postupka, ali je i pored toga nužno dati odgovore na sledeća pitanja:
Ko snosi troškove postupka?
• Ko prethodno snosi troškove postupka?
Ko odlučuje o troškovima postupka?
• Ko ima pravo na naknadu troškova i  pravo na nagradu?
• Ko ima pravo na oslobođenje od plaćanja troškova? 

PRIJAVA